تعداد کل لایک ها: ۷

فعلا یک دیجیتال‌ مارکتر
Full-Stack Developer in Phoenix (https://Phx.ir) | My website: http://m-shirvani.ir
فعال حوزه رسانه
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار و گراینده‌ی digital humanities. نویسنده‌ی کتاب «شاهنامه؛ کوتاه و تندرست»
در جستجوی بهترین طرح و ایده