مهارت تشخیص اخبار جعلی، لزوم عصر رسانه

مهارت تشخیص اخبار جعلی، لزوم عصر رسانه
در این نوشتار راه‌های تشخیص اخبار جعلی (Fake News) و اهمیت آن را بررسی...