توصیه‌ی حرفه‌ای‌ها: رسیدگی به محتوای قدیمی را دریابید!

توصیه‌ی حرفه‌ای‌ها: رسیدگی به محتوای قدیمی را دریابید!
مدیریت محتوا هرگز یک فرآیند یک مرحله‌ای نیست و بهتر است برنامه‌ی احیای...