تحلیل رفتار خرید و فروش در شبکه‌های اجتماعی

تحلیل رفتار خرید و فروش در شبکه‌های اجتماعی
تأثیر کرونا و کمپین‌های شب یلدا و بلک فرایدی بر خرید از شبکه‌های اجتما...