بزرگ‌ترین برندهای جهان، محبوبیت خود را چگونه اندازه‌گیری می‌کنند؟

بزرگ‌ترین برندهای جهان، محبوبیت خود را چگونه اندازه‌گیری می‌کنند؟
معرفی NPS، متریکی برای اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی